29.12.08

Entrega dos premios "Lefre de Caldereta 2008" - (27-Decembro-2008)


26.12.08

AMARO” (Tartaruga mariña común – Caretta caretta) – Segunda fase de recuperaciónO día 24 de decembro, a Tartaruga mariña (Caretta caretta) “Amaro” deixou a UCI de Lobos Mariños e Tartarugas da SGHN-CEMMA na que estivo durante corenta e sete días. Inicia agora unha segunda fase de recuperación no Acuario de O Grove, consistente na adaptación ó medio mariño previa a súa posta en liberdade.
-------------

Etiquetas:

Premio “LEFRE DE CALDERETA DE HONRA” á SGHN-Ferrol


A Asociación cultural “Lefre de Caldereta” outorgou o seu “Premio de honra 2008” por toda a súa traxectoria á SGHN de Ferrol e como apoio ás moitas dificultades que a nosa Asociación está a sufrir no canso camiño para a consecución dun “Museo da Natureza”.
Compartiremos o agasallo coa Asociación de Veciños “Val de Esmelle” polo seu proxecto de posta en valor do seu patrimonio cultural, que nesta ocasión recibe o “Lefre de Caldereta do ano”.
A Asociación “Lefre de Caldereta”, de ámbito autonómico e sen ánimo de lucro, naceu en decembro de 2005, co obxecto de apoiar e desenvolver todo tipo de actividades culturais.
Os seus estatutos recollen como fins, entre outros, os de promover a utilización e o coñecemento da lingua e cultura galegas, así como contribuír á creación e fomento dunha cultura ecolóxica, pacifista, non sexista, antirracista e tolerante na sociedade galega.
A entrega dos premios terá lugar o sábado día 27, no restaurante da Feria de Mostras.
Desde estas páxinas agradecemos a todos os membros da Asociación “Lefre de Caldereta” este premio, como mostra de afecto ó noso esforzo e traballo realizados, moitas veces de xeito tan similar ó de aqueles “Lefres” que polos escasos medios cos que contaban, levaban na caldereta o seu xantar.

-------

17.12.08

Nova LEI de PESCA DE GALICIA (Lei 11/2008)

Lei 11/2008, do 3 de decembro
PESCA DE GALICIA
DOG 16 de decembro de 2008


Un texto legal co compromiso da mellora das condicións de vida e de traballo das persoas que practican esta actividade e mais a sustentabilidade da propia pesca, tanto á hora de regular os instrumentos cos que se quere dotar para introducir a cultura do seguro no sector pesqueiro coma cando se regula a inspección e o control que hai que exercer sobre os recursos pesqueiros ou cando se lles presta maior relevancia ás condicións sociolaborais e se fomenta a participación da muller na toma de decisións dentro das organizacións do sector pesqueiro.

Regulación das medidas da conservación e da xestión dos recursos pesqueiros e marisqueiros.

Establecemento como obxectivo a explotación sustentable dos recursos acuáticos vivos e da acuicultura no contexto dun desenvolvemento sustentable que teña en conta de maneira equilibrada os aspectos ambientais, económicos e sociais nun marco que debe recoller esta Lei de pesca.
Conservación dos recursos pesqueiros e ordenación e desenvolvemento da pesca en todas as fases, desde a captura ao procesamento e o comercio do peixe e dos produtos pesqueiros, as operacións pesqueiras, a acuicultura, a investigación pesqueira e a integración da pesca na ordenación das zonas costeiras.

Enlace para vela nova lei:


----

Etiquetas:

11.12.08

ALEGACIÓNS - Munición de chumbo nos humidais galegosA SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL
PIDE MEDIDAS URXENTES E EFECTIVAS CONTRA A CAZA
CON MUNICIÓN DE CHUMBO NOS HUMIDAIS GALEGOS

O chumbo e os seus compostos constitúen un perigoso contaminante, con efectos negativos tanto sobre o estado de conservación do medio ambiente como sobre a saúde humana. Esta circunstancia é especialmente relevante en Galicia, pois as características dos humidais (augas con pH ácedo e contido de minerais moi baixo) fan que o chumbo sexa fácilmente soluble e porque numerosos puntos de captación de auga no medio rural proveñen de humidais ou de acuíferos superficiais recargados anualmente a través da auga acumulada neles. A Ley 42/2007, do Patrimonio Natural e a Biodiversidade, que ten carácter de lexislación básica estatal sobre protección do medio ambiente de conformidade co disposto no artigo 149.1.23.a da Constitución, prohíbe expresamente a tenza e utilización de munición de chumbo para fins deportivos e recreativos nos humidais incluidos nos espacios da Rede Natura 2000 (Artigo 62. 3.j), sen excepción algunha en canto ó tipo de munición (perdigóns, postas ou balas) e de humidais. A Resolución do 10 de outubro de 2008, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza (DOG nº 201, de 16-10-2008), pola que se fai pública a listaxe de zonas húmidas de Galicia nas que está prohibida a tenza e o uso de munición que conteña perdigóns de chumbo durante o exercicio da caza, constitúe un grave incumprimento da Ley 42/2007 ó permitir o uso indiscriminado de munición de chumbo nos humidais galegos da Rede Natura 2000 de Galicia en canto:
Só establece a prohibición para a tenza e uso de munición que conte a perdigóns de chumbo, obviando o resto da munición deportiva que contén chumbo, é dicir, as postas e as balas.
Non indica os límites xeográficos dos humidais nos que se establece a prohibición para o uso de "perdigón" de chumbo, o cal impide o cumprimento do disposto na Ley 42/2007.
Exclúe numerosos humidais presentes nos LICs e ZEPAs de Galicia, por exemplo:
A Coruña: as Bra as de Forgoselo (IGH-1110332 con 538 ha, incluido no LIC Xubia – Castro) e a Bra a de Fontans (de 363 ha, incluida no LIC Serra do Careón).
Lugo: tódolos humidais do LIC Serra do Xistral, que está conformado maioritariamente por extensas superficies de humidais de monta a (turbeiras e uceiras húmidas), as Bra as de Monte Ma or (con 1.129 ha) e a meirande parte dos humidais do LIC Os Ancares – O Courel.
Ourense: tódolos humidais do LIC Macizo Central, agás os encoros; do LIC Veiga de Ponteli ares só incluiue a canle do rio Limia e deixa fóra ás lagoas temporais, bra as, turbeiras, uceiras e herbazais húmidos, é dicir a práctica totalidade do LIC.
Pontevedra: diversos humidais existentes no LIC Bra as de Xestoso, (entre eles á Lagoa Sacra de Olives) e a meirande parte da superficie ocupada por humidais no LIC Baixo Mi o, que inclúe o esteiro do Mi o, pois só contempla un humidal de menos de 1 ha.
Por todo elo, a SGHN ven de solicitar á Dirección Xeral de Conservación da Natureza a anulación inmediata da súa Resolución do 10 de outubro de 2008 e o urxente establecemento de medidas efectivas para garantir o cumprimento da Ley 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, no relativo á prohibición da posesión e uso de munición de chumbo (perdigóns, postas e balas) no territorio da Rede Natura 2000 de Galicia, nos Espacios Naturais Protexidos e nos humidais Ramsar.
------------

Etiquetas: