29.10.08

Protección dos cetáceos en CHILE – Nova Lei que crea unha zona libre de caza


O luns, 27 de Outubro 2008, publicouse no Diario Oficial dese país a Lei Nº 20. 293, que establece os espacios marítimos de soberanía e xurisdicción nacional como zona libre de caza de cetáceos.A iniciativa prohibe dar morte, cazar, capturar, acosar, ter, posuír, transportar, desembarcar, elaborar o realizar calquera proceso de transformación, así como a comercialización o almacenamento de calquera especie de cetáceo que habite o suque los espacios marítimos de soberanía e xurisdicción nacional.A zona libre de caza terá como obxectivos propender á protección e conservación das poboacións de cetáceos, a biodiversidade relacionada e os ecosistemas dos que dependen; e protexer espacios claves para o desenrolo dos seus ciclos de vida, implementando medidas adicionais de protección nos lugares de cría, apareamento, coidado parental, alimentación e rutas migratorias.Nesta zona tamén se deberá asegurar que as actividades en torno á observación de cetáceos se realice de xeito responsable, regulada e sostible; e a protección efectiva das diversas especies de cetáceos que habitan e circulan nos espacios marítimos de soberanía e xurisdicción nacional. Para elo se fomentará a creación de áreas mariñas costeiras protexidas, parques ou reservas.A iniciativa tamén establece que todas as naves pesqueiras contarán cun plan de continxencia en caso de colisión, dano o extracción accidental dun cetáceo.
Engádese ademais un novo paragrafo á Lei Xeneral de Pesca e Acuicultura, relativo á protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación e monitoreo de mamíferos, réptiles e aves hidrobiolóxicas.Nel se sinala que a Subsecretaría de Pesca establecerá o procedemento e características do rescate dos individuos dunha especie hidrobiolóxica que se atopen en ameaza evidente e inminente de morte ou dano físico, ou que estean incapacitados para sobrevivir no seu medio.Os exemplares que, sendo afectados por actividades causadas polo home, contaminación do seu medio ou factores ambientais adversos, haxan sido rescatados, o que haxan sido retidos, incautados, confiscados o decomisados por algunha autoridade fiscalizadora, deberán ser devoltos en forma inmediata ó medio natural.Se non puideran ser devoltos ó medio natural en condicións que non menoscaben a súa supervivencia natural, ou no caso que exista alta incertidume sobre si a súa incorporación ó medio prexudicara ás poboacións do sector no que van ser devoltos, os exemplares enviaranse en xeito inmediato a un centro de rehabilitación de especies hidrobiolóxicas.De non existir centros destas características na respectiva provincia, ou cos exemplares pertenzan a especies ou poboacións doutros lugares, os individuos poderán ser enviados a establecementos como zoolóxicos, centros de exhibición pública u outros, que teñan a infraestructura axeitada e persoal capacitado. Esta autorización outorgarase caso a caso, e só para que se rehabiliten e sexan devoltos a o seu medio ambiente nacional. Non poderán ser comercializados ou utilizados de xeito algún con fins comerciais.Tamén se regula a observación de mamíferos, réptiles e aves hidrobiolóxicas, consistente no achegamento voluntario a ditos exemplares en forma directa ou desde un medio de transporte aéreo, coa finalidade de propiciar un contacto visual no seu hábitat natural, con fines recreativos, de investigación ou educativos.Prohíbese a realización de calquera acto de acoso ou persecución que altere a conducta do animal ou que implique forzar o contacto físico, ocasionando maltrato, estres ou dano físico.Quen mate, cace ou capture un exemplar de calquera especie de cetáceos, será sancionado coa pena de presidio maior no seu grado mínimo ((5 anos e 1 día a 10 anos) e comiso, sen prexuízo das sancións administrativas.En tanto, quen teña, posúa, transporte, desembarque, elabore o efectúe calquera proceso de transformación, comercialice o almacene estas especies vivas ou mortas ou parte delas, será sancionado coa pena de comiso e presidio menor no seu grado medio (541 días a 3 anos), máis as sancións administrativas.Non obstante, non terá responsabilidade penal quen con fins de investigación e rehabilitación, manteña en cativerio, posúa ou transporte exemplares vivos, sempre que conte con un permiso temporal e específico outorgado pola Subsecretaría ou o Servizo Nacional de Pesca.Dom esmo xeito, non terá responsabilidade penal, o que teña, posúa ou transporte exemplares mortos, partes deles ou os seus derivados, sempre que conte con un permiso otourgado polo Servicio. Dita autorización só poderá otourgarse a institucións de educación recoñecidas polo Estado, museos e centros de investigación e conservación mariña.
------------------

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal