12.2.08

DISPOSICIÓN LEGAL: Xestión ambiental de pilas e acumuladores - (BOE 12-febreiro-2008)

Real Decreto 106/2008, de 1 de febreiro, sobre pilas e acumuladores e a xestión ambiental dos seus residuos.
BOE núm. 37 – 12 febreiro 2008

ENLACE:
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/12/pdfs/A07399-07410.pdf

Disposición en cumprimento da Directiva 91/157/CEE que obriga a os Estados membros a adoptar as medidas oportunas para que as pilas e os acumuladores usados se recollan por separado para a súa valoración ou eliminación. E máis recentemente o cumprimento das directrices da Directiva 2006/66/CE, desenrolando as precripcións da Lei 10/1998.
Algúns dos puntos:
- Exixencia da intervención de entidades expresamente autorizadas para a xestión de residuos perigosos.
- Creación de redes e puntos para a recollida selectiva.
- Creación de medidas para promover a prevención da producción de residuos e fomento de novas tecnoloxías de tratamento e reciclaxe.
- Establécense criterios para o marcado e identificación dos residuos perigosos e a obligación de inscribir nun rexistro especial as pilas e acumuladores que se poñan no mercado.

Disposicións legais relacionadas:
Real Decreto 45/1996 de 19 de xaneiro, polo que se regulan diversos aspectos relacionados coas pilas e acumuladores que conteñan determinadas materias perigosas. Unha norma que pretende facilitar a valorización e eliminación controlada de pilas e acumuladores usados.
ENLACE:
http://www.mima.avec.com/leyes/RD45-96.DOC

Lei 10/1998 de 21 de abril de Residuos, que establecía que calquera persoa responsable da posta no mercado de produtos que co seu uso se convertan en residuos, poderán ser obrigados a facerse cargo ou participar na xestión deles.
ENLACE:
http://www.mtas.es/insht/Legislation/L/resl10.htm

Directiva 2006/66/CE de 6 de setembro de 2006, que establece, entre outras, as normas para a prohibición de comercializar pilas e acumuladores que conteñan determinadas sustancias perigosas e para o tratamento, reciclado e eliminación dos residuos de pilas e acumuladores.
ENLACE:
http://www.siam-cma.org/lexislacion/doc.asp?id=1219

Etiquetas:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal